Herontwikkeling kantoorlocatie

Dit plan voor de herontwikkeling van een kantoorlocatie in Arnhem Zuid laat zien hoe nieuwbouw op verschillende manieren de ruimtelijke structuur van de buurt kan versterken. Dit leidt tot een aantrekkelijker omgeving met aangenamere openbare ruimtes en routes. Het toevoegen van groen, zowel op maaiveld als op de bebouwing, draagt bij aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit van de buurt. 

Molster Stedenbouw kreeg de vraag in beeld te brengen welke woningbouwmogelijkheden er zijn op het kavel van een te slopen kantoorgebouw in Arnhem Zuid. Analyse wees uit dat de omgeving een onduidelijke ruimtelijke structuur heeft. Modelstudies laten zien dat de invulling van het kavel op verschillende manieren de ruimtelijke structuur kan versterken. Het voorkeursmodel met twee torens op een plint aan de rand van een buurtpark sluit aan op de korrelgrootte van de bebouwing in de directe omgeving. Het rommelige en slecht bruikbare groen wordt omgetoverd tot buurtpark, bruikbaar voor direct aanwonenden en buurtbewoners. Zij vinden hier een aantrekkelijke plek, waar het relatief koel is op warme dagen. Dit is extra belangrijk in deze buurt, die te boek staat als een van de hitte-eilanden van de stad. Het groene dak van de parkeergarage, dat dienstdoet als collectieve buitenruimte voor de torenbewoners, loopt met een glooiend grasvlak over in het park. Het toegevoegde groen zorgt naast verkoeling in de buurt, ook voor extra mogelijkheden voor waterretentie en vergroting van de biodiversiteit. Wandelroutes door het park die soepel aansluiten op routes in de omgeving maken het aantrekkelijk om te lopen naar het winkelcentrum even verderop.

De locatie in de ruimtelijke structuur van de omgeving
Principe hof waarbij het plangebied meedoet met de grote hoven in de omgeving
Principe losse blokken, aansluitend bij de andere zones met losse blokken langs de grotere wegen in Arnhem Zuid
Principe straatwand, waarbij de Kronenburgsingel een duidelijkere begrenzing krijgt en een intern hof ontstaat
Plattegrond twee torens in het groen
Doorsnedes
Ook een modelstudie laten maken?