Over Molster

Stedenbouwkundig bureau met als specialisatie loopvriendelijke stedenbouw

Molster Stedenbouw is in 2006 opgericht door Annemieke Molster. Het bureau maakt ontwerpen, doet onderzoek en geeft advies. Specialismen zijn herstructurering en duurzame mobiliteit. De laatste jaren is de focus steeds meer op ontwerpen voor voetgangers en onderzoek naar de behoeften van voetgangers komen te liggen. De fascinatie voor de manier waarop mensen al lopend de omgeving ervaren komt terug in allerlei stedenbouwkundige ontwerpen en onderzoeken en heeft ook geleid tot een ander type projecten, zoals een streetart project en een project in het bos. 

 

Type projecten

Het bureau is gespecialiseerd in herstructureringsopgaven, waarbij sinds een aantal jaar steeds meer focus ligt op mobiliteit, als een van de bepalende factoren voor een goed functionerende, aantrekkelijke stad. Speciale aandacht gaat uit naar lopen, al of niet in combinatie met openbaar vervoer. Zo werkte het bureau aan verbetervoorstellen voor de stationsomgeving in Nijmegen en aan een herinrichtingsplan voor het busstation in Arnhem Zuid. Een ander project waarbij lopen een belangrijke rol speelt, is de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum van Maasland. Het bureau werkt zo aan omgevingen waar actief vervoer een logische keuze is. De focus ligt daarbij niet alleen op verkeer of op beeldkwaliteit, maar ook op bebouwing, verkeer en groen, met een aantrekkelijke openbare ruimte als gevolg.

Naast ontwerpopgaven doet het bureau ook onderzoek, bijvoorbeeld naar de situatie van voetgangers in stationsomgevingen en de wachttijdbeleving bij bushaltes. Soms gaat het om literatuuronderzoek, bijvoorbeeld naar de baten van investeren in lopen of kennis over fietsparkeervoorzieningen bij bushaltes. Andere keren gaat het om voor en nametingen met enquêtes onder gebruikers. Annemieke Molster vervult regelmatig ook de rol van expert bij onderzoeken van anderen, zoals de Universiteit Utrecht, Goudappel Coffeng en het College van Rijksadviseurs. 

Het bureau onderscheidt zich vooral van andere bureaus door de uitgebreide kennis over voetgangers, hun beleving van de omgeving en de toepassing van deze kennis in advies- en ontwerpopdrachten. 

Voetgangers

Molster Stedenbouw is heel enthousiast over lopen. Het lijkt gewoon, maar het is heel bijzonder. Lopen kan namelijk een rol spelen bij het oplossen van de meest uitlopende problemen waar we als maatschappij iets mee moeten. Of het nou gaat over vergrijzing, over obesitas en teveel zitten, over slechte luchtkwaliteit en klimaatverandering, over leeglopende winkelcentra of juist over de drukte in grote steden: al deze dingen kunnen op zijn minst ten dele worden opgelost als meer mensen meer zouden lopen. En dat kan ook. Het wordt mensen alleen niet altijd even makkelijk gemaakt. Bestemmingen zijn te ver weg, waardoor lopen te lang duurt, looproutes ontbreken of ze zijn van slechte kwaliteit. Dat kan stukken beter.

De vraag is hoe dan precies? Intussen heeft het bureau heel veel kennis over de behoeften van voetgangers. Het interessante van lopen voor een stedenbouwkundige is dat mensen al lopend de omgeving heel intensief ervaren. Veel meer dan als ze zich op een andere (vaak snellere) manier verplaatsen. Bij een loopvriendelijke omgeving komt daarom heel veel kijken. Het gaat niet alleen om stoeptegels, maar ook om aspecten van veiligheid, toegankelijkheid, comfort en aantrekkelijkheid. Daarbij speelt de inrichting van de openbare ruimte een rol, maar ook de bebouwing erlangs. Op een hoger schaalniveau is aandacht nodig voor het netwerk van looproutes en het aantal en de diversiteit van functies. 

In de projecten van Molster Stedenbouw gaan ontwerp en onderzoek hand in hand. De ontwerpen zijn gebaseerd op kennis die uiteraard is opgedaan door ervaring, maar ook door het doen van onderzoek. Het bureau stimuleert opdrachtgevers om de effecten van ingrepen in beeld te brengen, zodat in de toekomst nog meer ingrepen in de stad ‘evidence based’ gedaan kunnen worden.

Opgaven en opdrachtgevers

Het bureau kan complexe opgaven aan doordat het samenwerkt met verschillende specialisten uit andere vakgebieden, zoals verkeer, landschapsarchitectuur, omgevingspsychologie en economie. Molster Stedenbouw werkt onder andere regelmatig samen met bureau Zijaanzicht, Goudappel Coffeng en Decisio. Soms is het nodig parkeeronderzoek uit te laten voeren, tellingen te laten doen of enquêtes af te nemen. Ook hiervoor werkt het bureau samen met anderen. 

Opdrachtgevers zijn vaak gemeenten, waaronder Arnhem, Nijmegen, Groningen en Midden Delfland. Andere opdrachtgevers zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Defensie, Agentschap NL en kennisinstellingen zoals CROW/KpVV en het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid. Een enkele keer is het een private opdrachtgever, zoals ziekenhuis Rijnstate of een ontwikkelaar. Nu er steeds meer initiatieven vanuit de samenleving komen en bedrijven en bewoners meer mogelijkheden krijgen mee te praten en ‘iets’ aan hun omgeving te verbeteren is er een nieuw type opdrachtgever bijgekomen: bedrijven en bewonersorganisaties.

Meer weten over Molster?